ΓΊΝΕ ΜΈΛΟΣ
Τα άτομα τα οποία εγγράφονται κατά τα κατωτέρω στο Σωματείο και πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μία εκ των κάτωθι ιδιοτήτων:

• πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης στο αεροπορικό αντικείμενο
• πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης γενικώς πλέον τουλάχιστον πενταετούς επαγγελματικής εμπειρίας σε αεροπορικό κλάδο
• πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης πλέον τουλάχιστον δεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας σε αεροπορικό κλάδο.
• Κάθε άλλο πρόσωπο επαγγελματικό απασχολούμενο με αεροπορικό κλάδο επί τουλάχιστον δεκαετία, μετά από πρόταση πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου (τα οποία πρέπει να αποτελούν μέλη του τουλάχιστον επί τριετία εκτός εάν πρόκειται για ιδρυτικά μέλη του Σωματείου οπότε δεν απαιτείται η προϋπόθεση αυτή) και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών.

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) ειναι υποχρεωτικά.
Διεύθυνση
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ