ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ
Τα άτομα τα οποία εγγράφονται κατά τα κατωτέρω στο Σωματείο και πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μία εκ των κάτωθι ιδιοτήτων:

• πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης στο αεροπορικό αντικείμενο
• πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης γενικώς πλέον τουλάχιστον πενταετούς επαγγελματικής εμπειρίας σε αεροπορικό κλάδο
• πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης πλέον τουλάχιστον δεκαετούς επαγγελματικής εμπειρίας σε αεροπορικό κλάδο.
• Κάθε άλλο πρόσωπο επαγγελματικό απασχολούμενο με αεροπορικό κλάδο επί τουλάχιστον δεκαετία, μετά από πρόταση πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την εγγραφή απαιτείται πρώτα αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου (τα οποία πρέπει να αποτελούν μέλη του τουλάχιστον επί τριετία εκτός εάν πρόκειται για ιδρυτικά μέλη του Σωματείου οπότε δεν απαιτείται η προϋπόθεση αυτή) και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Εφόσον δοθεί θετική απάντηση, στη συνέχεια και προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο αιτών(ούσα) πρέπει να καταβάλλει το σχετικό χρηματικό αντίτιμο που προβλέπεται για κάθε νέο μέλος.

ΕΦΑΠΑΞ ΕΓΓΡΑΦΗ : 30 ευρώ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ : 30 ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ALPHA ΒΑΝΚ : 116-002.0020.14495
IBAN : GR23 0140 1160 1160 0200 2014 495
SWIFT: CRBA GRAAXXX
Κάτοχος λογαριασμού: Ελληνική Αεροπορική Ένωση (Hellenic Aviation Society)

Σημ.1 Η εγγραφή ως πλήρους μέλους στην ΕΑΕ προϋποθέτει την καταβολή 60 ευρώ, ήτοι, τόσο της εφάπαξ εγγραφής των 30 ευρώ όσο και της ετήσιας συνδρομής των 30 ευρώ.
Σημ.2 Το αντίγραφο κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό πρέπει στην θέση Αιτιολογία να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη. Το παραπάνω αντίγραφο πρέπει να κοινοποιείται στοv κ. Χαρίδημο Αργύρη, c.argyris@aviationsociety.gr

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) ειναι υποχρεωτικά.
Διεύθυνση
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ