2ο Ελληνικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο
18/12/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (www.aviationsociety.gr) διοργανώνει διήµερο επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα: "2ο Ελληνικό Συνέδριο: Οι Αεροµεταφορές του Σήµερα και του Αύριο" στις 9 και 10 Μαίου 2012 στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος". Η επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η θεµατολογία του καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:
 
 • Αεροπορικές Εταιρίες (Ενδεικτικά: Εταιρίες ∆ικτύου, Περιφερειακές, LCC’s, Γενική Αεροπλοΐα, Εκπαίδευση, Cargo, Code Sharing, Συµµαχίες, ∆ίκτυα, Αεροπολιτική, Οικονοµική κρίση, κ.α.)
 • Αερολιµένες ( Ενδεικτικά: Απελευθέρωση, Ιδιωτικοποιήσεις, Σ∆ΙΤ, Εµπορική εκµετάλλεύση, Επενδύσεις, Σχεδιασµός υποδοµών, Επιπτώσεις από την οικονοµική κρίση, Κοµβικοί και Περιφερειακοί α/λ, κ.α.)
 • Ελεγχος Εναερίου Κυκλοφορίας ( Ενδεικτικά: Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, SESAR, BLUE MED, NextGen, ADS-B, RNP, CDA, κ.α.)
 • Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες ( Ενδεικτικά: ETS, Βιοκαύσιµα, Κινητήρες νέας γενιάς, Τεχνολογικές εξελίξεις νέων α/φων, Περιβαλλοντική διαχείριση α/λ, κ.α.)
 • Safety & Security (Ενδεικτικά: Συστήµατα προστασίας αεροδροµίων, Ramp handling safety, Baggage security, Facilitation, EU OPS, Βιοµετρία, κ.α.)

Σηµαντικές Ηµεροµηνίες
 • Οι ενδιαφερόµενοι να παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να υποβάλουν τίτλο και περίληψη 200 λέξεων το αργότερο µέχρι τη Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgiak@tee.gr υπ’ όψιν κυρίου Σπύρου Γιάνκοβιτς, Προέδρου της Επιστηµονικής Επιτροπής.
 • Οι περιλήψεις θα περάσουν από την κρίση των µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής και οι συγγραφείς όσων από αυτές εγκριθούν θα ενηµερωθούν σχετικά µέχρι τη ∆ευτέρα 19 Μαρτίου 2012.
 • Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της τελικής παρουσίασης σε ηλεκτρονική µορφή (power point) είναι η ∆ευτέρα 9 Απριλίου 2012.
 • Οι ολοκληρωµένες εισηγήσεις που θα συµπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου και οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελιδα της ΕΑΕ, θα πρέπει να αποσταλούν µέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012.
 • Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου και ύστερα από σχετική συνεδρίαση, η Επιστηµονική Επιτροπή θα απευθύνει ειδική πρόκληση για τη δηµοσίευση µικρού αριθµού εισηγήσεων σε ειδικό τεύχος του διεθνούς επιστηµονικού περιοδικού Journal of Air Transport Studies  που εκδίδει ηλεκτρονικά η Ελληνική Αεροπορική Ένωση. 
 • Σηµειώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς κάθε εισήγησης θα πρέπει να έχει πληρώσει το κόστος συµµετοχής του συνεδρίου προκειµένου αυτή να συµπεριληφθεί στα πρακτικά και να προγραµµατιστεί προς παρουσίαση. 

Κόστος Συνεδρίου
 • Το κόστος του συνεδρίου ανέρχεται στα 70 ευρώ για το κοινό, 30 ευρώ για τους φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ και δωρεάν για τα ταµειακώς ενηµερωµένα µέλη της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης. Οι καταβάλλοντες το σχετικό αντίτιµο αποκτούν δικαίωµα συµµετοχής στις εργασίες του συνεδρίου που µεταξύ άλλων περιλαµβάνει δύο (2) γεύµατα, διαλείµµατα για καφέ και µεταφορά µεταξύ του Sofitel και των διοικητικών εγκαταστάσεων του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών. Η καταβολή του κόστους συµµετοχής θα γίνεται κατά την εγγραφή στο συνέδριο.
 • Όσοι εισηγητές ενδιαφέρονται να γίνουν µέλη της Ένωσης, παρακαλούνται όπως υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και αίτηση εγγραφής µαζί µε την περίληψη τους. Οι προϋποθέσεις εγγραφής παρατίθενται στον ιστότοπο της Ένωσης. Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες

Οργανωτική Επιτροπή:
 • Παναγιώτης Αδαµίδης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Εµµανουήλ Γκύζης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • ∆ρ. Κώστας Ιατρού, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Εµµανουήλ Κεραµιανάκης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Ιωάννης Σταυλάς, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • ∆ρ. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Επιστηµονική Επιτροπή:
 • Σπύρος Γιάνκοβιτς, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/ Ε.Α.Ε/ Πρέδρος ΕΕ
 • ∆ρ. ∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Εκλεγµένος Επ. Καθηγητής ∆.Π.Θ./ Ε.Α.Ε
 • ∆ρ. Νικόλαος Θεοδώρου, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • ∆ρ. Ευστάθιος Μαλάκης, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • ∆ρ. Στ. Παπαδηµητρίου, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Πρόεδρος ΑΙΑ
 • ∆ρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου/ ΕΑΕ
 • ∆ρ. ∆ηµήτριος Πούλος, Olympic Airlines/Services
 • ∆ρ. Βούλα Ψαράκη, Επ. Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09/5
1 η Συνεδρία (Παράλληλη)
14.00-16.00
Ενότητα : Αεροπορικές Εταιρίες Ι

 
Αίθουσα 1,25Α
Συντονιστής : Βασίλειος Στρογγύλης, τέως ∆/ντής Αεροδροµίων, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 


“Ευρωπαϊκοί αεροµεταφορείς σε απόγνωση; κανονιστικό πλαίσιο - κρατικές ενισχύσεις”
Πάρις Ανέστης, Partner , Hogan Lovells International LLP,Βρυξέλλες.

“Αεροµεταφορές και ανταγωνισµός στην Ελλάδα”
∆ρ.Α∆ηµήτρης ∆ηµητρίου , Ασηµίνα Βοσκάκη, Dept. of Fluid Mechanics & Computational Sciences, Cranfield University, UK

“Aegean Airlines-Turkish Airlines-Ασιατικοί Αεροµεταφορείς: Συγκλίσεις και αποκλίσεις Κορυφής σε ευαίσθητα γεωπολιτικά πεδία,- πως και γιατί;” Εµµ. Γκύζης, ∆ικηγορικό Γραφείο Εµµ.Γκύζης και Συνεργάτες, Γεν.Γραµ.ΕΑΕ

“Από την Ταξιδιωτική ∆ιανοµή στην Κοινωνική ∆ιανοµή”
Τάκης Αδαµίδης, Οικονοµολόγος, Συγκοινωνιολόγος, Πρόεδρος ΕΑΕ
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 09/5
2 η Συνεδρία (Παράλληλη)
14.00-16.00
Ενότητα : ΑΤC

 
Αίθουσα 1,25Β
Συντονιστής : Ιωάννης Σταυλάς, Ελεγκτής Εναερίουν Κυκλοφορίας, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

"Η αεροναυτιλία στην Ευρώπη, νέες εξελίξεις και προπτικές"
Παρασκευάς Κορφιάτης, Regulatory support project manager and ATS communications senior expert at Eurocontrol

“Αξιολόγηση επιδόσεων και µελλοντικές προσδοκίες της Ελλάδας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό”
∆ρ Ελευθέριος Καταρέλος, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Αγγελική Αντωνιάδη, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

“Αξιολογώντας την Αποτελεσµατικότητα της Ανανεωτικής Εκπαίδευσης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Παρουσίαση αποτελεσµάτων µιας έρευνας πεδίου σε περιβάλλον ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Περιοχής”.
∆ρ.Στάθης Μαλάκης,, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Κρατικός Αερολιµένας Ρόδου ∆ιαγόρας, Τµήµα Εναέριας Κυκλοφορίας

“Σύγχρονα Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας στις Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας”
∆ρ. Στυλιανός Ζαντανίδης, Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας, Αερολιµενάρχης ΚΑ Αλεξανδρούπολης “∆ηµόκριτος” 

“Deployment of GNSS Air Navigation Technologies for Regional Airports with Challenging Terrains – The Case of Tripoli Airport”
Ν.Efstathopoulos, IBI Group, A.Richetta IBI Group, A. Mackinnon IAMT-USA 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 09/5
3 η Συνεδρία (Παράλληλη)
16.30-18.30
Ενότητα : Αεροπορικές Εταιρίες ΙΙ

 
Αίθουσα 1,25Α
Συντονιστής: ∆ρ.Κώστας Ιατρού, ∆/νων Σύµβουλος Air Transport News, Αντιπρόεδρος ΕΑΕ

“Αεροµεταφορές και Τουρισµός: Μεταβολές και Προκλήσεις στην Αγορά της Κρήτης”
∆ηµήτρης ∆ηµητρίου , Μαρία Σαρτζετάκη, Dept. of Fluid Mechanics & Computational Sciences, Cranfield University, UK

“Πολιτική για την Ανάπτυξη της Γενικής Αεροπορίας και των Εναέριων Εργασιών στην Ελλάδα”
Αντώνιος Κουτσουδάκης, τ. ∆ιευθυντής ∆2, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

“Ο Ρήγας Φεραίος στα αεροπορικά”
Ιορδάνης Καρατζάς, Σύµβουλος στον Εκκαθαριστή, Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.

“Περιφερειακή Ανάπτυξη και Απελευθέρωση Αεροµεταφορών: Τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ως Μελέτη Περίπτωσης”
∆ρ. Αντρέας Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/5
4 η Συνεδρία (Παράλληλη)
16.30-18.30
Ενότητα : Safety & Security

 
Αίθουσα 1,25Β
Συντονιστής : Παύλος Αρβανίτης

“Οι Πυλώνες της Αεροπορικής Ασφάλειας”
Τάκης Αδαµίδης, Οικονοµολόγος, Συγκοινωνιολόγος, Πρόεδρος ΕΑΕ

“BOW TIE Methodology in Aviation Safety Management”
∆ηµήτρης Σούκερας, ∆ιερευνητής Αεροπορικών Ατυχηµάτων-Σύµβουλος Επιχειρήσεων

“Πρόσβαση στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών για επιβάτες και εργαζόµενους”
Γιώργος Μπελιός, Προϊστάµενος Security,∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

“Η Πύλη της Ελλάδς προς τη Νέα Ευρώπη”
∆ρ. Στυλιανός Ζαντανίδης, Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας, Αερολιµενάρχης ΚΑ Αλεξανδρούπολης “∆ηµόκριτος” 

"Β787-Οι καινοτοµίες των αεροπλάνων τέταρτης γενιάς"
Σπύρος Γιάνκοβιτς, Αεροναυπηγός Μηχανικός, Κυβερνήτης Α340 

ΠΕΜΤΗ 10/5
5 η Συνεδρία (Παράλληλη)
10.00-12.00
Ενότητα : Αεροδρόµια Ι

 
Αίθουσα 1,25Α
Συντονιστής : Εµµανούλ Γκύζης, ∆ικηγορικό Γραφείο Εµµ.Γκύζης και Συνεργάτες, Γεν.Γραµ. ΕΑΕ

"Ελληνικά αεροδρόµια σε καθεστώς µετάβασης-Ανάγκη για ισόρροπη ανάπτυξη αλλά καιισότιµη µεταχείριση"
∆ρ.Ελευθέριος Καταρέλος, ∆ρ.Ιάσων Κουφοδόντης, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

"Ιδιωτικοποιήσεις Αερολιµένων και Επίλυση ∆ιαφορών Κράτους – Επενδυτή"
Στρατής Γεωργιλάς, ∆ικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

"Ιδιωτικοποίηση των επαρχιακών αεροδροµίων και δίκαιο ανταγωνισµού"
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, ∆Ν Ειδικός Επιστήµονας στην Επιτροπή Ανταγωνισµού

"Ο Ευρωπαϊκός έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων σε αεροµεταφορείς και αεροδρόµια"
∆ηµήτριος Βουγιούκας, ∆ικηγόρος Αθηνών, ∆ιδάκτωρ Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Lyon

ΠΕΜΠΤΗ 10/5
6 η Συνεδρία (Παράλληλη)
10.00-12.00
Ενότητα : Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες Ι

 
Αίθουσα 1,25Β
Συντονιστής: Τριαντάφυλλος Φλουρής, Κοσµήτωρ, Ελληνο-Αµερικανικό Πανεπιστήµιο


"Αεροπορικός Θόρυβος-Τροχοπέδη Ανάπτυξης Αεροδροµίων"
Γιάννης Σταυλάς, ∆ιεθνής Αερολιµένας Ρόδου "∆ιαγόρας", ∆/νση Ελέγχου Εναερίου Κυκλοφορίας, ΥΠΑ

"Εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην αεροπορική συντήρηση"
Αναστ.Βελισσαρίου, Χηµ. Μηχανικός

"From Zipcars to Zipaircraft? The PPlane Concept"
Θεόδωρος Μαστραποστόλης, Εργαστήριο Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού, Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών

"Μελέτη–σχεδίαση-κατασκευή πρότυπου υπερελαφρού αµφίβιου Γυροπλάνου"
Κων. Καραγιάννης, τ. κυβερνήτης Ολυµπιακής Αεροπορίας, Σπύρος Γιάνκοβιτς, Αεροναυπηγός Μηχανικός, Κυβερνήτης Α340
 
ΠΕΜΠΤΗ 10/5
7 η Συνεδρία (Παράλληλη)
14.00-16.00
Ενότητα : Αεροδρόµια ΙΙ

 
Αίθουσα 1,25Α
Συντονιστής: ∆ρ.∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, Dept. of Fluid Mechanics & Computational Sciences, Cranfield University, UK


"Σχεδιασµός του εθνικού συστήµατος αεροδροµίων"
Παρασκευή Ψαράκη - Καλουπτσίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Αδέλκης Ρογκάν, π. Καθηγητής ΕΜΠ

"Το Σύστηµα ∆ιαδρόµων του Αερολιµένα Θεσσαλονίκης: Εκτίµηση Χωρητικότητας, Ιδιαιτερότητες και Προοπτικές"
Χρήστος Ι. Θωµαΐδης, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, ΑΠΘ

"Η ∆οµική Κατάταξη των Οδοστρωµάτων Αεροδροµίων στο Πλαίσιο της ∆ιαχείρισης τους"
Γεώργιος Χαρωνίτης, ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Ελ.Επαγγελµατίας-Ερευνητής

"Αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών των ελληνικών αεροδροµίων: H οπτική των αεροπορικών εταιριών"
∆ρ. Ελ. Καταρέλος, ∆ρ. Ανδρ. Κακούρης, Ανασ. Παντελίδης, Μιχ. Καραντάνος

"Εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας, ένα µέσο κοινωνικής λογοδοσίας και διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη: Η περίπτωση των αεροδροµίων"
Αντώνης Σκουλούδης,Κων/νος Ευαγγελινός, Σταύρος Μωραΐτης ,Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Εργαστήριο Επιχειρησιακής ΠεριβαλλοντικήςΠολιτικής και ∆ιαχείρισης

ΠΕΜΠΤΗ 10/5
8 η Συνεδρία (Παράλληλη)
14.00-16.00
Ενότητα : Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες ΙΙ

 
Αίθουσα 1,25Β
Συντονιστής: Γιώργος Ζερβός, Μη Εκτελεστικός ∆ιευθυντής- NSi4


"Σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής βιοκηροζίνης"
∆ρ.Στέλλα Μπεζεργιάννη, Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕTΑ)

"Αεροπορικοί Κινητήρες: Τάσεις και Τεχνολογικές Εξελίξεις"
∆ρ. Α. Τσαλαβούτας, ∆ρ. Α. Αλεξίου, Εργαστήριο Θερµικών Στροβιλοµηχανών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ

"Οικολογικά υλικά στην σύγχρονη αεροπορική βιοµηχανία"
Αναστ.Βελισσαρίου, Χηµ. Μηχανικός

"Nεες τεχνολογίες στην ασφάλεια αεροδροµίων"
∆ρ. Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
 
ΣΤΡΟΓΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
09 Μαΐου 2012
10.15-12.00

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
∆ρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου
Αναπληρωτής Καθηγητής στη Βιοµηχανική Οικονοµική µε έµφαση στον Τουρισµό,
Τµήµα ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
∆ηµήτριος Καραγκιουλές
Country Manager, ETIHAD Airways

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ
Ιωάννα Παπαδοπούλου
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετιγκ, ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών “Ελευθέριος
Βενιζέλος”

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Παρασκευάς Κορφιάτης
Regulatory support project manager and ATS communications senior expert at Eurocontrol

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Γεώργιος Νίκου
∆ιευθυντής Ασφάλειας, ∆15, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ
∆ηµήτρης Σούκερας
∆ιερευνητής Aεροπορικών Aτυχηµάτων-Σύµβουλος Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Γιώργος Ζερβός
NSi4 Μη Εκτελεστικός ∆ιευθυντής
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ